Poznato je da se napredak tehnologije skoro duplira svake godine.

Mi se brinemo o tome da vaša oprema prati korak sa vremenom i izdrži teret modernog poslovanja.

Infrastrukturni servisi

Da li se sećate vre­me­na ka­da su se centri za podatke pra­vi­li od „polovnih“ računa­ra i ser­ve­ra na ko­je je do­da­van Li­nux (slabija platforma) i ko­ji su on­da obav­lja­li ra­zne sitne za­dat­ke kao što je skladištenje podataka? Infrastrukturni servisi tada nisu bili od velikog značaja za mnoge kompanije.

Ta­kvi kompjuteri su se obično gru­pi­sa­li ako je bi­lo ne­op­ho­dno da se ne­kim za­da­ci­ma ba­vi vi­še računa­ra ili su delili ne­ke za­dat­ke iz si­gur­no­snih ra­zlo­ga.

Vremenom su se centri za skladištenje podataka is­kom­pli­ko­va­li.
Počeli su da i­zvrša­va­ju mno­go vi­še za­da­ta­ka, te nas doveli do mo­der­nih centara za skladištenje.
Baš iz tog razloga su vam potrebi infrastrukturni servisi, tj. infrastruktura kao servis.

OSM Support tim vam stoji na usluzi ukoliko želite da svoje poslovanje dovedete na savremen, tehnološki napredan nivo.

Infrastrukturni servisi