Infrastrukturni servisi

Poznato je da se napredak tehnologije skoro duplira svake godine.

Mi se brinemo o tome da vaša oprema prati korak sa vremenom i izdrži teret modernog poslovanja.

Infrastrukturni servisi

Da li se sećate vre­me­na ka­da su se centri za podatke pra­vi­li od „polovnih“ računa­ra i ser­ve­ra na ko­je je do­da­van Li­nux (slabija platforma) i ko­ji su on­da obav­lja­li ra­zne sitne za­dat­ke kao što je skladištenje podataka?

Ta­kvi kompjuteri su se obično gru­pi­sa­li ako je bi­lo ne­op­ho­dno da se ne­kim za­da­ci­ma ba­vi vi­še računa­ra ili su delili ne­ke za­dat­ke iz si­gur­no­snih ra­zlo­ga.

Vremenom su se centri za skladištenje podataka is­kom­pli­ko­va­li.
Počeli su da i­zvrša­va­ju mno­go vi­še za­da­ta­ka, te nas doveli do mo­der­nih centara za skladištenje.

OSM Support tim vam stoji na usluzi ukoliko želite da svoje poslovanje dovedete na savremen, tehnološki napredan nivo.

Infrastrukturni servisi

  • Održavamo korak sa tehnologijama konstantnim ulaganjem u edukaciju našeg inženjerskog tima u zemlji i inostranstvu.
  • Dodatna vrednost za naše korisnike je svakako veliko iskustvo koje nam omogućava da za svakog korisnika kreiramo optimalno rešenje koje je u skladu sa tehnologijama koje se već koriste.